Wmo

Verwijzers

Meer dan 95 procent van de cliënten van GGz Breburg woont gewoon in de samenleving. Meedoen in is belangrijk voor mensen met (ernstige) psychische en psychiatrische problemen. GGz Breburg werkt, in samenwerking met andere maatschappelijke partners, aan een breed scala van programma’s en activiteiten, gericht op het realiseren van deze doelstelling.

Samenwerking met gemeenten

GGz Breburg onderhoudt contacten met alle gemeenten in haar werkgebied. Samen staan we voor de taak in alle velden van de Wmo voldoende aandacht te vragen en ruimte te bieden aan mensen met psychische en psychiatrische problematiek. Vanuit GGz Breburg zijn vaste medewerkers beschikbaar die meedenken over het vertalen van signalen naar toekomstig beleid.

Activiteiten en inzet

GGz Breburg begeleidt en behandelt de meeste cliënten gewoon midden in de samenleving. Een aantal activiteiten zijn rechtstreeks verbonden aan de Wmo. Ook zijn er diverse activiteiten op het terrein van Collectieve Preventie en Gebiedsgebonden Consultatie.

Zorgwekkende Zorgmijders

In de samenleving bestaan vaak zorgen en gevoelens van onveiligheid over mensen met meerdere problemen zoals schulden, verslaving, vervuiling, eenzaamheid, dakloosheid, psychiatrische problematiek, verwardheid of een combinatie hiervan.

In ons werkgebied bestaan diverse lokale casuïstiekoverleggen waar deze signalen en zorgen gemeld kunnen worden. Er liggen samenwerkingsafspraken met veiligheidshuizen, zorghuizen, buurtnetwerken en buurtregie. Voor de regio Breda is in iedere gemeente een lokaal MASS overleg aanwezig.

MASS: Maatschappelijk Steunsystemen en Bemoeizorg

Om complexe problemen op te lossen, is samenwerking nodig tussen verschillende instellingen. Bijvoorbeeld bij problemen met (een combinatie van) vereenzaming, isolement, verslaving, psychiatrische problematiek, schulden of dreigende huisuitzetting. Soms is het voor iedereen zichtbaar dat het niet goed gaat. Zeker zo vaak gaat het om verborgen problematiek.

In de Maatschappelijk Steunsystemen bestaat die samenwerking uit casuïstiek overleg en daaruit te nemen acties door relevante instellingen en overheden en laagdrempelige inloopvoorzieningen om in contact te komen met de doelgroep. Het casuïstiekoverleg vindt maandelijks plaats. Het overleg is bedoeld om praktisch aan de slag te gaan. Per casus wordt een verantwoordelijke instelling en zorgverlener aangewezen.

Deelnemers zijn GGD-West-Brabant, Novadic-Kentron, thuiszorg, gemeente, woningbouwcorporaties, sector Verstandelijk Gehandicapten, Maatschappelijk werk en politie.

Momenteel zijn er twaalf MASS-overleggen operationeel actief in de regio Breda. In bijna alle regiogemeenten is een MASS-overleg actief. Het gemiddelde aantal maandelijks te bespreken casussen per overleg bedraagt twintig, waarvan vijftien lopende casussen en een vijftal nieuwe.

Bemoeizorg

Voor mensen die ondanks hun zorgwekkende situatie niet zelf om zorg vragen of deze zorg mijden, hebben we onder regie van gemeenten en samen met andere partners bemoeizorg ontwikkeld. Met deze vorm van hulp proberen we mensen te vinden, te binden en (uiteindelijk) toe te leiden naar passende hulp of zorg. Dat doen we op een zeer vasthoudende manier. Bij GGz Breburg zijn twee bemoeizorgteams actief.

Voor Regio Breda: www.bemoeizorgbreda.nl
Voor Regio Midden-Brabant: www.bemoeizorgtilburg.nl


 

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.